Pe bai pawb yn y byd yn byw fel rydym ni yn ei wneud yng Nghymru, byddai angen 2.8 planed arnom i'n cynnal!

Sawl planed sydd gennym?
Mae Prosiect Ôl Troed Dyfi yn anelu at helpu trigolion Bro Ddyfi i leihau’u heffaith ar y blaned, ac i amcangyfrif a monitro Ôl Troed y gymuned gyfan. Os ydych yn byw rhwng Aberystwyth a Dolgellau yng Nghanolbarth Cymru, byddem yn ddiolchgar pe baech yn ein helpu trwy...

Llenwch yr holiadur.

Dim ond y rhan cyntaf o’r prosiect yw’r holiadur. Byddwn yn anfon y canlyniadau atoch a’ch gwahodd i gymryd rhan ymhellach.
(Dim ymrwymiad, dim teimlad o euogrwydd, dim ond bagiau am ddim!)

Darganfyddwch fwy
Prosiect bartneriaeth yw Ôl Troed Dyfi rhwng ecodyfi a Chanolfan y Dechnoleg Amgen oddi mewn i gyd-destun proses Biosffer Dyfi'r CU

Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cynulliad Cymru am gefnogi’r rhan hwn o’r gwaith. Hefyd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Amgylchedd Cymru, WWF-DG, Sefydliad Ceniarth, Cronfa CAE Parc Cenedlaethol Eryri ac i ysgolion lleol a pherchnogion tai sydd wedi ymuno yn barod, ac i Sefydliad Amgylchedd Stockholm am gefnogaeth dechnegol.
If everybody in the world lived the way we do in Wales, we would need 2.8 planets to support us!

How many planets do we have?
The Dyfi Footprint Project aims to help residents of the Dyfi valley reduce their impact on the planet, and to estimate and monitor the collective Footprint of the community. If you live between Aberystwyth and Dolgellau in mid Wales, please help our research and...The questionnaire is only the first part of the project. We will send you your results and invite you to participate further.
(No obligation, no guilt trips, just goody bags!)

The Dyfi Footprint is a partnership project between ecodyfi and the Centre for Alternative Technology in the context of the UN Dyfi Biosphere process

We are grateful to the Welsh Assembly Government for supporting this phase of the work. Also to the Countryside Council for Wales, Environment Wales, WWF-UK, the Ceniarth Foundation, the CAE fund of Snowdonia National Park and to the local schools and householders who have joined in already. And to the Stockholm Environment Institute for technical support.


Centre for Alternative TechnologyecodyfiWelsh Assembly GovernmentCountriside Council WalesEnvironment Agency


Website by Aye-aye Design | Illustrations by Esther Tew | © Dyfi Footprint